Publikacje

Problemy adaptacyjne osób z paraplegią do nowych warunków życia

Paraplegia jest schorzeniem, które w istotny sposób zaburza samorealizację człowieka, a przynajmniej jej sposób. Zmiany, jakie zachodzą w wyniku takiego urazu dotykają wszystkich sfer życia człowieka; fizycznej, psychicznej, społecznej, ekonomicznej, rodzinnej, zawodowej. Całkowicie zmienia się obraz własnej osoby, dotychczasowy system wartości, oczekiwania, cele i plany życiowe. Celem pracy było wykazanie problemów, z jakimi mają do czynienia osoby z paraplegią, w adaptacji do nowych warunków życia.
Autor: KREWKO MAŁGORZATA(1), NIEDŹWIEDZKI TADEUSZ(1),(2)
(1) Zakład Rehabilitacji w Traumatologii Katedry Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie
(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Instytutu Fizjoterapii NOZ,
Collegium Medicum UJ
Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki
Słowa kluczowe: paraplegia; rehabilitacja; jakość życia; adaptacja
Pełny tekst 1217.69 KB

Isocinetic evaluation of quadriceps peak torque after its contusion

The aim of this paper was to evaluate quadriceps peak torque after 6 months from the muscle contusion. The clinical material consists of 4 male cases, age range from 19 to 47 who sustained a quadriceps contusion of dominant leg. An isokinetic evaluation of quadriceps peak torque showed significant decrease in comparison to opposite healthy leg by average 19,5% in spite of full range of motion recovery. Heterotopic bone formation was disclosed on x-rays in two cases. This study indicate the need of additional objective isokinetic evaluation of quadriceps muscle after its contusion.
Autor: JAROSŁAW FABIŚ
Oddział Kliniczny Artroskopii Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej UM w Łodzi Kierownik: prof. UM dr hab. n. med. Jarosław Fabiś

Źródło : The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery & Related Research 3 (7) 2007
Pełny tekst 85.52 KB

Postępowanie po nieudanej osteotomii podkolanowej

Osteotomie podkolanowe mają utrwalone miejsce w leczeniu operacyjnym zmian zwyrodnieniowych przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego . Prawidłowe wskazania i uzyskanie odpowiedniej korekcji osi kończyny powoduje, że osteotomia podkolanowa ma porównywalne do endoprotezoplastyki totalnej stawu kolanowego (TPK) wyniki wczesne (do 5 lat) . Osteotomia podkolanowa umożliwia młodym aktywnym chorym na dłuższe, bezbolesne używanie swojego naturalnego stawu i oddala w czasie endoprotezoplastykę totalną. Ritter i wsp. podają 6 letni okres dobrego funkcjonowania stawu kolanowego po osteotomii . W przypadku znacznej deformacji końca bliższego kości piszczelowej spowodowanej osteotomią wyniki po TPK mogą być gorsze.
Autor: JACEK KOWALCZEWSKI, DARIUSZ MARCZAK
SP Szpital Kliniczny CMKP im. prof. A. Grucy Klinika Ortopedii
Słowa kluczowe: osteotomia podkolanowa, endoprotezoplastyka stawu kolanowego
Pełny tekst 175.56 KB

Obrazowanie nowotworów części twarzowej czaszki

90 % nowotworów złośliwych jamy ustnej to raki płaskonabłonkowe. Większość z nich rozpoznaje się w okresie zaawansowanej choroby gdy wielkość guza przekracza 2 cm i istnieją przerzuty do węzłów chłonnych. Określenie granic guza warunkuje wdrożenie właściwego leczenia. Konieczne jest stwierdzenie obecności nacieku kości. Celem pracy była ocena i określenie przydatności poszczególnych projekcji rentgenowskich w przypadku raków płaskonabłonkowych części twarzowej czaszki.
Autor: ADWENT MAREK*, CIEŚLIK MAGDALENA**, KLUCZEWSKA EWA***, CIEŚLIK TADEUSZ*
* I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM Zabrze
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik
** Katedra i Zakład Materiałoznastwa ŚAM Bytom
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Rajmund Orlicki
*** Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚAM Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
Pełny tekst 154.21 KB

Diagnostyka rentgenowska w złamaniach kości części twarzowej czaszki

W zależności od typu urazu dochodzi do złamania górnego, środkowego i dolnego piętra twarzy. Właściwe rozpoznanie jakości urazu części twarzowej czaszki jest ważne dla podjęcia decyzji o sposobie leczenia. Dla złamań kości czaszki twarzowej dobierane są odpowiednie projekcje: zdjęcia pantomograficzne, zdjęcie tylno – przednie zatok szczękowych, projekcja tylno – przednia czaszki, boczna czaszki, zdjęcie PA i skośno boczne żuchwy. Celem pracy była ocena przydatności poszczególnych projekcji rentgenowskich w rozpoznawaniu złamań kości czaszki twarzowej; materiał kliniczny stanowiła grupa 1200 chorych ze złamaniem kości twarzowej czaszki leczonych w I Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Zabrzu. Analiza dotyczyła oceny radiogramów w przypadku złamań szczęki, kości jarzmowej i łuku jarzmowego złamań zespołu jarzmowo – szczękowo-oczodołowego, kości czołowej.
Autor: KLUCZEWSKA EWA*, ADWENT MAREK **, CIEŚLIK MAGDALENA ***, CIEŚLIK TADEUSZ**
* Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚAM Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
** Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM Zabrze
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik
*** Katedra i Zakład Materiałoznastwa ŚAM Bytom
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Rajmund Orlicki
Słowa kluczowe: złamanie kości czaszki twarzowej, zdjęcie pantomograficzne, obrazowanie, RTG,CT, MR, uraz części twarzowej czaszki, złamanie kości, zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie tylnio - przednie zatok szczękowych, zdjęcie PA, kości czaszki twarzowej, chirurgia szczękowo - twarzowa
Pełny tekst 149.59 KB

Zastosowanie hodowli autologicznych chondrocytów osadzonych w kleju fibrynowym w leczeniu ubytków chrzęstnych stawu kolanowego

Zdolność chrząstki do naprawy (regeneracji) uszkodzonej powierzchni stawowej jest ograniczona, co sprzyja powstawaniu zmian zwyrodnieniowych. Celem tej pracy było opracowanie techniki pobierania, przechowywania, namnażania oraz osadzania w kleju fibrynowym chondrocytów, a następnie ich przeszczepianie w miejsca ubytków chrząstki w stawie kolanowym. Badania nad zastosowaniem zawiesiny autologicznych chondrocytów w kleju fibrynowym prowadzone były w 2 etapach. W pierwszym opracowana została własna technika hodowli oraz implantowania chondrocytów. Drugi etap obejmowało kliniczne zastosowanie autologicznych chondrocytów zawieszonych w kleju fibrynowym do leczenia ubytków powierzchni stawowych stawu kolanowego. Jako podłoże użyty został klej fibrynowy z fibrynogenu uzyskiwanego z własnej surowicy pacjenta. Wykonano 30 przeszczepów zawiesiny autologicznych chondrocytów w kleju fibrynowym u chorych z ubytkami chrzęstnymi w obrębie stawu kolanowego. U żadnego z leczonych nie wystąpiły objawy uboczne po zabiegu świadczące o infekcji lub odrzuceniu przeszczepu. Po 6 miesiącach od zabiegu u 12 chorych wystąpiło zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawienie ich aktywności życiowej. U 3 chorych w czasie rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oceniono stan regeneratu po upływie 6 miesięcy od jego implantacji, wypełniał on całkowicie miejsce uszkodzenia, a jego struktura była podobna do chrząstki szklistej.
Autor: J. DEC, T. SZ. GAŹDZIK, H. BURSIG*, A. WYSOCKA*, S. DYLĄG*, M. JĘDRYSIK**, H. NOGA**, P. SZYMIK
* Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
** Klinika Chirurgii Endoskopowej,
Słowa kluczowe: ubytek chrząstki, hodowla autologicznych chodrodytów, zawiesina chondrocytów w kleju fibrynowym
Pełny tekst 216.44 KB

Problem upadków u chorych z osteoporozą

Osteoporoza jest schorzeniem naturalnie wkomponowujacym sie w nasza medyczna i spoleczna rzeczywistosc. Narastanie tego problemu wymusilo dynamiczny wzrost mozliwosci farmakologicznych leczenia oraz zwrócenie uwagi na jej profilaktyke. Praca przedstawia problemy ze zdawaloby sie odleglych dziedzin medycyny, które stanowia o krytycznym dla tej choroby momencie, czyli zagrozeniem upadkami. Powszechność osteoporozy stała się powodem narastającego zainteresowania tym zagadnieniem lekarzy różnych specjalności i dążenia do coraz skuteczniejszych metod zapobiegawczych, diagnostycznych i terapeutycznych
Autor: ANDRZEJ PIELA (1), WOJCIECH PLUSKIEWICZ(2) ,BARBARA CZERNICKI(3) ,RENATA BARAN(4)
(1) Comprehensive Cancer Centre Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute Branch
Gliwice; Director: Prof. Bogusław Maciejewski, M.D., Ph.D.
Oncology Surgery Clinic; Deputy Head: Stanisław Półtorak, M.D.
(2) Dept. & Clinic of Internal Diseases Diabetology and Nephrology
(3) General Practice, Munich, Germany
(4) Adomed, Świętochłowice
Słowa kluczowe: osteoporoza, upadki, złamania
Pełny tekst 126.10 KB

Osteoporoza posterydowa

Osteoporoza posterydowa jest jedną z najczęściej spotykanych postaci osteoporozy wtórnej. Wiąże się z to z mnogością klinicznych zastosowań glikokortykosterydów /GKS/ w szeregu schorzeń narządu ruchu, hematologii, transplantologii, pneumo-nologii, gdzie wartość terapeutyczna GKS przewyższa ryzyko znanego od chwili opisania w 1932 roku przez Cushinga ich niekorzystnego wpływu na tkankę kostną. Waga schorzenia stanowiącego wskazanie do stosowania GKS wielokrotnie skutkuje niedocenianiem zjawiska osteoporozy posterydowej, aż do momentu wystąpienia pierwszego patologicznego złamania, którego ryzyko wzrasta prawie trzykrotnie w przewlekłej sterydoterapii GKS. W pracy opisano patomechanizm niekorzystnego bezpośredniego i pośredniego oddziaływania GKS na tkankę kostną, wskazano na możliwości i opisano strategię postępowania terapeutycznego w różnych grupach chorych zagrożonych osteoporozą posterydową, stosowane leki oraz potencjalny kierunek dalszych prac badawczych nad zapobieganiem osteoporozie posterydowej.
Autor: JERZY MIROSŁAW JAWORSKI
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Słowa kluczowe: osteoporoza posterydowa – epidemiologia, patofizjologia, zapobieganie, postępowanie terapeutyczne
Pełny tekst 108.39 KB

Wskazania do przeprowadzenia badania densytometrycznego w diagnostyce osteoporozy

Aktualnie obowiązującym standardem w diagnostyce osteoporozy jest badanie absorpcjometrii podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego (DXA). Zalecanymi obecnie lokalizacjami badania są bliższy koniec kości udowej oraz kręgosłup L1-L4. Wskazania do przeprowadzenia tego badania są przedmiotem dyskusji wielu ekspertów krajowych jak i zagranicznych. W Polsce do dnia dzisiejszego nie opracowanego jednolitego standardu. Celem powyższej pracy jest przedstawienie aktualnie obowiązującego algorytmu kanadyjskiego ogłoszonego przez Osteoporosis Society of Canada (OSC) pod przewodnictwem The International Society for Clinical Densitometry (ISCD) oraz propozycji dwóch czołowych polskich grup ekspertów. W tym celu wzięto pod uwagę algorytm zaprezentowany przez członków Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego oraz algorytm ustalony przez Przedlackiego. Analizie poddane zostały cele oraz wskazania do przeprowadzenia badania DXA, jak również uwagę poświęcono wyborze lokalizacji badania DXA.
Autor: TOMASZ GAJDA
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej
Słowa kluczowe: osteoporoza, DXA, wskazania, diagnostyka
Pełny tekst 120.62 KB

Propozycja algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego po wystąpieniu złamania osteoporotycznego

Opierając się na przeglądzie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeniach zaproponowano algorytm postępowania leczniczego u chorych, którzy doznali złamania osteoporotycznego. W algorytmie uwzględniono: konieczność każdorazowego potwierdzenia złamania na zdjęciach rentgenowskich, badanie densytometryczne kości, ocenę 10-letniego całkowitego ryzyka złamania osteoporotycznego oraz badanie resorpcji markerów obrotu kostnego.
Autor: MAREK KALETA
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamanie osteoporotyczne, ryzyko złamania, algorytm, densytometria
Pełny tekst 450.61 KB
wstecz| 1 2 3 ... 16 [17] 18 19 20 |dalej

Copyright © 2006-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone Medical Project Poland Sp. z o.o.